Team

Qian Wang


ZHU Yitao

Graduate Student in ShanghaiTech

CAI Jiangdong

Graduate Student in ShanghaiTech

FANG Yu

Graduate Student in ShanghaiTech

ZHANG Zebin

Graduate Student in ShanghaiTech

TIAN Chang

Graduate Student in ShanghaiTech

XIONG Honglin

Graduate Student in ShanghaiTech

CAO Maosong

Graduate Student in ShanghaiTech

SHEN Zhenrong

Graduate Student in SJTU

WANG Xin

Graduate Student in SJTU

LIU Mengjun

Graduate Student in SJTU

ZHUANG Zixu

Graduate Student in SJTU

CHEN Liyun

Graduate Student in SJTU

ZHANG Xin

Graduate Student in SJTU

YAO Linlin

Graduate Student in SJTU

WANG Sheng

Graduate Student in SJTU